سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی قنات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا صفوی – دانشجوی صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی عمران
مجید سرتاج – دانشجوی صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی عمران
ناهید غلام نژاد – دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
علی اصغر سمسار یزدی – یزد، دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی عمران

چکیده:

در این تحقیق تاثیر منابع الوده کنند ه قنوات و تاثیر تخلیه ها بر روی کیفیت آب قنات و تعیین ظرفیت خودپالایی با استفاده از مدل QUAL2E مورد بررسی قرار گرفته است . به منظور کنترل صحت عملکرد مدل مذکور، تغییرات کیفی آب قنات زارچ یزد به عنوان مطالعه موردی در نظر گرفته شده است. به منظور شبیه سازی کیفیت آب، ابتدا ازمایشاتی به صورت دوره ای بر روی آب قنات و منبع آلاینده انجام گرفت. نتایج آنالیز منشا الوکگی نشان داد که کلیه پارامترهای بالاتر ازمیدان استاندارد تخلیه به آبهای سطحی و زیر زمینی هستند.کیفیت آب بلافاصله بعد از محل تخلیهفاضلاب به شدت کاهش پیدا کرده به طوریکهحتی برای مصارف کشاورزی غیر قابل استفاده می باشد. کیفیت آب در ایستگاه مظهر قنات به دلیل خاصیت خود پالایی قنات به خصوص در طول بازده آخر برای کلیه پارامترها بهجز کلیفرم، مشکل خاصی جهت مصارف کشاورزی و آبیاری نداشته ولی برای مصارف شرب قابل استفاده نمی باشد. مدل QUAL2E قادر است پارامترهای کیفی آب، بجز کلیفرم ، رابه خوبی شبیه سازی نماید، به طوری که میانگین خطای شبیه سازی در طول مسیر قنات برای پارامتر BOD معادل ۴/۵ درصد و برای پارامتر COD برابر ۳/۵ درصد می باشد.