سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فواد سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – آب، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
رضا کراچیان – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق قابلیت مدل استنتاج تطبیقی عصبی – فازی ( ANFIS) در شبیه سازی غلظت جامدات محلول ( TDS)در مخازن سدها بررسی شده است . با استفاده از داده های دبی ورودی به مخزن، حجم مخزن، پروفیل قائم TDS در ابتدای ماه و میزان برداشت آب از دریچه ها مدل ANFIS آموزش داده شده و صحت سنجی می شود . به منظور بررسی کارایی روش مورد استفاده در این تحقیق، از اطلاعات مربوط به مخزن سد ۵۱ خرداد که بر روی رودخانه قم رود ساخته شده است استفاده گردید . نتایج این تحقیق نشان دهنده این واقعیت است که مدل ها یANFIS به خوبی قابلیت جایگزینی مدل عددیWQRRS را دارند . همچنین این مدل شبیه سازی با مدل الگوریتم ژنتیک تلفیق شده و نشان داده شد که کاراییآن در حد مدل بهره برداری مدل VLGAQمی باشد .