سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرتضی پیش بینی – گروه فیزیک دانشگاه پیام نور تهران
مهدی واعظ زاده – دانشکده علوم پایه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

چکیده:

در این مقاله نتایج شبیه سازی مونت کارلو گذار فاز نماتیک-ایزوتروپیک کریستال مایع ، با استفاده از مدل برداری O(2) و برهم کنش غیرخطی همسایه های اول از طریق چند جمله ای مرتبه چهار لژاندر (P4) گزارش شده است که نتایج بدست آمده در دمای پایین، تقریب موج اسپینی را تایید می کند. برای انجام شبیه سازی از تعمیم مدل مغناطیسی آیزینگ در دو بعد، و برای ایجاد تغییر در سیستم از الگوریتم منفرد متروپلیس استفاده شده است. نتایج شبیه سازی برای اندازه های مختلف شبکه، گذار فازی از مرتبه دو را در دمای بدون بعد (فرمول در متن اصلی موجود می باشد) گزارش می کند که ناشی از انقباض نقوص توپولوژیکی در دمای گذار است.