سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه فداکار – شیراز، دانشگاه پیام نور واحد شیراز
محسن حاتمی – یزد، دانشگاه یزد، دانشکده فیزیک، گروه اتمی و مولکولی

چکیده:

در این مقاله عملکرد یکدروازه منطقی تمام نوری که توسط سالیتون های نوری تاریکبر اساسمدولاسیون مکان در مزدوج مواز ی عمل می کند، بررسی کردهایم. با توجه به این که در کنفرانساپتیکو فتونیکاساسکار را با توجه به سالیتونهای نوری روشن در مزدوج موازی بررسی کردیم در این مقاله عملکرد سالیتونهای نوری تاریکدر مزدوج موازی را با مقاله قبل مقایسه و بررسی می- کنیم.