سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

روزبه آقامجیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
حمال محمدولی سامانی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
سیدعلی ایوب زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

سالیانه حدود ۱ درصد حجم ذخیره آب مخازن توسط انباشت رسوبات کاسته می گردد. یکی از روشهای برداشت رسوبات، آبشوی رسوبات می باشد. اگر سطح تراز آب پایین باشد آبشوی به طور موثر رسوبات را برداشته و از داخل دریچه تحتانی سد شستشو می نماید. مدلهای ریاضی مختلفی در زمینه آب شویی رسوبات در مخازن بکار رفته اند. در این مطالعه یک مدل ریاضی یک بعدی با جریان یکنواخت در مورد آبشویی رسوب در مخزن تهیه شده است. این مدل با فرض داشتن پروفیل اولیه رسوب و استفاده از روش تفاضلهای محدود تهیه شده است. نتایج این مدل برای یکسری داده های آزمایشگاهی و یکسری داده های واقعی مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج حاصل از مدل در مقایسه با مقادیر واقعی در حد رضایت بخشی بود. مقایسه نتایج این مدل با مدل HEC-6، مزیت این مدل وضعف مدل HEC-6 را در پیش بینی پروفیل بستر فرسایش یافته در اثر آبشویی مخصوصا در فواصل دور از محل دریچه تحتانی را نشان می دهد.