سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا کریمیان – گروه پزشکی هسته ای پژوهشکده تحقیقات کشاورزی, پزشکی و صنعتی هسته ای کرج
سیدبیژن جیا – گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد
محمدفرهاد رحیمی – گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد
غلامرضا رئیسعلی – گروه پزشکی هسته ای پژوهشکده تحقیقات کشاورزی, پزشکی و صنعتی هسته ای کرج

چکیده:

دستگاه SPECT متداول از یک دوربین با همسوسازی مکانیکی( آنگر) جهت تعیین توزیع چشمه های گاما بهره میگیرد. این تکنیک از رابطه معکوس توان تفکیک-بازده که ذاتاً با همسوسازی مکانیکی جفت شده است تاثیر می پذیرد. دوربین کامپتون به عنوان جایگزینی برای غلبه بر رابطه معکوس بین توان تفکیک فضایی و بازده مطرح است. دوربین کامپتون از یک آشکارساز پراکننده و یک جاذب تشکیل شده است. در دوربین کامپتون، فوتون های گسیلی با یک برهمکنش کامپتون در آشکارساز پراکننده که جایگزینهمسوسازهای سربی شده است، آشکار میشوند. راستای فوتون فرودی از روی سینماتیک پراکندگی کامپتون تعیین میگردد در این تحقیق یک دوربین کامپتون با هندسه تخت با روش مونت کارلو شبیه سازی شده است . یک دوربین کامپتون واقعی با تمام جزئیات نظیر پهن شدگی داپلر مدلسازی شده است از یک آشکارساز سیلیسیومی با ساختار آرایه ای متشکل از شماری سلول آشکارسازی ( زیر آشکارساز) به عنوان پراکننده و یک بلور سوسوزن (NaI(Tl)) به عنوان جاذب استفاده نموده ایم. در پایان با استفاده از روش بازگردان ساده تصاویر بازسازی شده اند.