سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین عسگریان ابیانه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی برق
احسان عابدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی برق

چکیده:

نرم افزار ۱ PGTRP که یک نرم افزار تحلیل حالـت گـذرا است، به زبان C++Builder نوشـته شـده اسـت و از روش حل معـادلات دیفرانسـیل بـه روش ران کوتـا ) ۲ ( RK اسـتفاده می کند . مدلهای مورد استفاده در این نرم افزار برای تجهیـزات الکتریکی شبکه نظیر ترانسفورماتور و همچنین انـواع خطاهـا نوشته شده است . خروجی برنامه PGTRP شامل جریان های سه فاز و ولت اژهای سه فاز شین ها می باشد . این خروجـی هـا بـا فرمت خاصـی تعریـف شـده و در فـایلی ذخیـره مـی شـوند . همچنــین ســرعت و شــتاب و شارفاصــله هــوائی مربــوط بــه ماشینها و …. نیز در فایلها ذخیره می شوند . خروجی ها بگونه ای طراحی شده اند که برای تست انواع رله براحتی قابـل اسـتفاده باشند . در این مقاله ابتدا ترانسفورماتور ولتاژ خازنی( CVT ) به صورت کامل مدل شده است . سپس تحلیل حالت گـذرا در در هنگام وقوع خطا در لحظه پیـک ولتـاژ و در هنگـاموقوع خطا در لحظه صفر ولتاژ بـه ازای وجـود مقسـم ولتـاژ خازنی بـا ظرفیـت هـای خـازنی مختلـف بـا انـواع مـدارات میراکننده به صورت کامل انجام شده است . در انتها تأثیر حالت گذرای CVT بر عملکرد رله دیستانس بررسی شده است .