سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا کاکائی – استادیار دانشکده مهندسی معدن و ژئو فیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
مهدی سوهانی –

چکیده:

تعیین پارامترهای پتروفیزیکی در میادین هیدروکربوری با استفاده از داد ههای موجود، از جایگاه ویژ های در پروژه های اکتشاف و بهر هبرداری در صنعت نفت برخوردار است. برای این منظور استفاده از رو شهای زمین آماری بهترین گزینه خواهد بود که علاوه بر تخمین مقدار پارامتر در هر نقطه از فضای مورد نظر با کمترین خطای ممکن، میزان عدم قطعیت یا خطای تخمین را نیز به دست م یدهد. معمولا نتایج تخمین با هموارسازی همراه خواهند بود. در زمین آمار به منظور غلبه بر مشکل مذکور و نمایش صحیح تغییرات واقعی پارامترهای مورد مطالعه از شبی هسازی استفاده
م یکنند.
در این مقاله از روش شبیه سازی شاخص مرحله ای برای شبی هسازی اشباع گاز در میدان گازی نار- زون Bسازندکنگان به منظور تعیین آن در هر محل از مخزن با سطح اعتماد خاصی استفاده شده است. برای این منظور از داد ههای ١٣ چاه حفر شده در منطقه استفاده گردید و ١٠٠ بار عمل شبیه سازی در محدود های به ابعاد ٥٨٧٠ متر در ٣١٥٠ متر در ٥٠ متر انجام شد. برای شبیه سازی از بلو کهایm ١× ١٠m × ١٠mاستفاده شد و تصاویر شبیه سازیشده برای مقاطع مختلف جهت تعیین سطح اعتماد و ریسک تهیه گردید.