سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا فاضلی – مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی ایران
مهرداد بروشکی – مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی ایران

چکیده:

در حال حاضر با توجه به محـدودیت هـای موجـود در منـابع انرژی از جمله نفت و گاز طبیعی، سیستم های تولیـد همزمـان توان الکتریکی و بخار به طور گسـترده ای مـورد توجـه قـرار دارند . یکی از واحدهای مورد توجه در زمینه تولیـد همزمـان، سیکل های بخار و توربین گ از است؛ امـا بـا توجـه بـه اینکـه استفاده از آزمایشات تجربی برای تحلیل این واحدها هزینه بـر و زمان بر می باشد؛ لذا در این مقاله حالت پایـدار یـک واحـد تولید همزمان توان الکتریکی و حرارت، به کمک یـک شـبکه عصبی چند لایه پرسپترون شبیه سـازی شـده و سـپس نتیجـه بدست آمده در بهینه سازی ترموهیـدرولیکی نیروگـاه اسـتفاده شده است . هدف از بهینه سازی، کاستن اتلاف اگزرژی اسـت، که علاوه بر بهره وری انرژی، باعـث بهبـود اقتصـادی سـیکل خواهدشد .