مقاله شخصيت شناسي شغاد در شاهنامه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در جستارهاي ادبي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۶۵ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: شخصيت شناسي شغاد در شاهنامه
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاهنامه
مقاله فردوسي
مقاله شغاد
مقاله رستم
مقاله عقده حقارت
مقاله شخصيت شناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قبول احسان
جناب آقای / سرکار خانم: ياحقي محمدجعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فردوسي در توصيف شخصيتهاي مهم شاهنامه به گونه اي نشانه گذاري و تصوير پردازي كرده كه با تحليلهاي روان شناختي مي توان به لايه هاي پنهان رواني و شخصيتي ايشان دست يافت. اين امر، حاكي از نگاه دقيق و بصيرت شاعر به سرشت و روان آدمي است. از جمله شخصيتهاي پيچيده رواني و اثرگذار، اما منفي شاهنامه، شغاد برادر ناتني رستم است كه فردوسي چنان هنرمندانه و دقيق به ارايه نشانه ها، توصيف رفتارها و علل انگيزشي وي در قتل رستم مي پردازد كه با بررسي كليه اين توصيف ها و نشانه ها و مقايسه آنها با نابهنجاريهاي رواني شناخته شده در دانش روان شناسي، مي توان نتيجه گرفت شغاد دچار اختلال رواني عقده حقارت است.
بنابر گزارش فردوسي، مي توان علل پيدايش احساس حقارت و تبديل آن به عقده حقارت را در شغاد نسبت به رستم در اين موارد دانست: مادر كنيز و بي اصل و نسب، تولد شوم، تبعيد از كشور و خانواده در سن نوجواني و آوازه جهانگير رستم. همچنين برخي از ويژگيهاي رفتاري افراد داراي عقده حقارت-بر اساس نظريه آلفرد آدلر ـ كه در شغاد يافت مي شود عبارتند از: خشم، نفرت، حسادت، تكبر، تناقض رفتاري، هراس و استفاده ابزاري از ارزش ها.