سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سیدناصر سیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علیآباد کتول
منصوره صابری – فارغالتحصیل کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه پیام نور – واحد تفرش

چکیده:
چرا برخی از افراد ساکت و برخی پر سر و صدا هستند؟ چه کسانی برای کار در واحد روابط عمومی سازمان مناسب هستند؟ چرا مدیران در شرایط یکسا ن، تصمیمات متفاوتی میگیرند؟ در صورت اجرا ی بخشنامه جدید، کارکنان چه واکنشیاز خود نشان خواهند داد؟ سازما نها و مدیران آ نها همواره به دنبال رسیدن به حداکثر بهدره وری هستند از این رو همواره سعی میکنند، بهترین افراد را برای هر شغل بیابند. از طرفی یکی از نیازهای مدیران ، پیشبینی واکنش رفتار ی زیردستانشان در برابر شرا یطجدید میباشد. از آنجا که شخصیت، یکی از عوامل موثر بر رفتار است، مطالعه شخصیت در علم مدیریت ضرورت پیدا میکند. هدف این مقاله، آشنایی خوانندگان با مفهوم شخصیت و کداربرد آن در مدیریت وبخصوص رفتارسازمانی است روش جمعآوری اطلاعات این مقاله، مطالعه کتابخانه ای است و در آن ابتدا به تعریف شخصیت ومعرفی روشهای تحلیل و اندازهگیری آن میپردازیم، سپس مروری بر کاربردهای نظریههای شخصیت در مدیریت و تاثیرعوامل مدیریت برشخصیت مدیران خواهیم داشت