سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: سومین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اکبر محبوبی – دانشیارگروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

دورگ گیری بین ۱۶رقم گوناگون گندم هگزاپلوئید دارای صفات مختلف زراعی و مقاومت به بیماریها بخصوص برخی اززنگ ه و سفیدک انجام و پس ازچهارسال ترکیب ۱۶تایی بدست امد این توده درطول ۱۰سال دردانشکده کشاورزی دانشگاه تولوز تکثیر و به توده ای باتنوع ژنتیکی فراوان و دارای ژنوتیپ های خالص تبدیل گردید درتوده مزبور که فقط گزینش طبیعی حاکم بودها ست ۲۰۰بوته به طور تصادفی انتخاب و ۲۰۰لینه خالص تهیه گردید دربین لینه ها باز هم بطور تصادفی ۵۰لینه گزینش یافته و ۱۶رقم اولیه یعنی والدین توده همراه با ۵۰لینه مزبور درمورددوصفت تولید گیاه هاپلوئید باکشت پرچم و مقاومت به باکتری xanthomonas-c ازمون شدند نتایج حاصل به شرح زیرمی باشد: تولید گیاه هاپلوئید باکاشت پرچم : باکشت حدود ۱۰۰۰ پرچم ازهرلینه و هرکدام ازوالدین وجود تنوع ژ«تیکی درمود تعدادجنین و تعدادگیاه هاپلوئید تولید شده دروالدین مشاهده شد تنوع لینه ها درمورداین صفات ازوالدین بیشتر و دربین لینه ها برخی دارای قدرت تولید جنین و گیاه هاپلوئید بیشتر ازبهترین والدین می باشند وبرخی ازبدترین والدین درمورد صفات مزبور ضعیف ترند وراثت پذیری ویژه دوصفت به ترتیب ۷۸/۱۵و۶۶/۲۲درصد و بازدهی گزینش براساس ۱۰ درصد معادل ۸۰/۹۶ و۱۱۶/۴۶ است/مقاومت به باکتری xanthomonas-c : تنوع ژ«تیکی دروالدین ولینه ها درمورد مقاومت به باکتری نیز مشاهده شد و لینه های مقاوم باصفات زراعی ارزنده بدست آمد وراثت پذیری ویژه بالای این توده با ارج نشانگر موثربودن روش تولید توده ترکیب های چندتایی دردقت و کاربرد گنجینه های ارثی دینامیک دربه نژادی گیاهی است