سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی ایران نژاد – هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی منتجم – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، پایگاه ملی داده های علوم زمین

چکیده:

در سرباره سازی کنسانتره ایلمنیت و تیتانومنیتیت، شرایط آماده سازی نقش مهمی دارد . از جمله پارامترهای مهم آماده سازی، شرایط اکسیداسیون و احیا ء کنسانتره قبل از ذوب می باشد . آزمایش های اکسیداسیون در محدوده دمایی ۷۰۰-۱۰۵۰ درجه سانتیگراد و در زمان های ۱/۵، ۳، ۴/۵ و ۶ ساعت در بوته های سرامیکی انجام شده است. آزمایش های احیا نیز در محدوده دمایی ۱۲۰۰-۱۰۰۰ درجه سانتیگراد و در زمان های ۰/۵، ۱، ۱/۵ و ۲ساعت در بوته های گرافیتی انجام گرفته است . شرایط مناسب اکسیداسیون برای کنسانتره ایلمنیت دمای ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد و زمان ٦ ساعت و برای کنسانتره تیتانومنیتیت دمای oC ١٠٥٠ و زمان٦ ساعت می باشد . اکسیداسیون کنسانتره ایلمنیت و تیتانومنیتیت در دمای١٠٠٠oCموجب تشکیل فازپزودوبروکایت شده و درنتیجه تاثیر بسزایی بر روی سینتیک احیاء می گذارد . احیاء کامل کنسانتره ایلمنیت با ١٠ درصد کربن در دمایoC ١١٥٠و و زمان ١ ساعت و برای کنسانتره تیتانومنیتیت در دمایoC ١١٠٠زمان ۱/۵ساعت رخ می دهد.