سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیر مقصودی – گروه بیوتکنولوژی، بخش مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
سیدعباس شجاع الساداتی – گروه بیوتکنولوژی، بخش مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
ابراهیم واشقانی فراهانی – گروه بیوتکنولوژی، بخش مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

نانوذرات توجه بسیاری را بعنوان یک سیستم دارورسانی ب ه خود جلب کرده اند . دلیل اصلی این مسأله دو ویژگی منحصر به فرد آنها، یعنی زیست تخریب پذیری و غیر آنتی ژن زایی می باشد . هدف از این تحقیق اضافه کردن یک متغیر نادیده گرفته شده به فرآیند بهینه سازی تولید نانوذرات آلبومینی می باشد . در این تحقیق غلظت نانوذرات حاصل بعد از خالص سازی بعنوان یک متغیر دیگر به آنچه که توسط لنگر و همکارانش صورت گرفته بود، اضافه شد . برپایه شرایط بهینه حاصل از تحقیق آنها، غلظت نانوذرات تولیدی بعد از خالص سازی با تغییر در مقدار اتانول اضافه شده، محاسبه شد . بعد از افزودن ۱/۸mL اتانول به ازای هر ۱mLاز محلول آلبومین، غلظت نانوذرات تولیدی به بیشینه رسید. سپس، اندازه وپتانسیل زتای نانوذرات تولیدی در شرایط بهینه جدید محاسبه شد.