سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر سیف الدینی – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه تهران : دانشکده فنی، گروه مهندسی متالو
احمد علی آماده – دانشیار دانشگاه تهران : دانشکده فنی، گروه مهندسی متالورژی و مواد
علی محمد هادیان – دانشیار دانشگاه تهران : دانشکده فنی، گروه مهندسی متالورژی و مواد

چکیده:

ماهیچه های سرام یکی مورد استفاده در ریخته گری دقیق پره های توربین عمدتا از مخلوط یـک پـودر سرامیکی و یک بایندر آلی ( چسب ) ساخته میشوند . در تحقیق حاضر مخلوط سیلیس آمورف و زیرکن بعنوان پودر سرامیکی مورد استفاده قرار گرفته است . پس از مخلوط کردن پودر سرامیکی و بایندر ( بـه نسبت های ٨٥ به ١٥درصد وزنی ) در درجه حـرارت مناسـب، نمونـه هـای اسـتاندارد بـروش قـالبگیری تزریقی ٤ تهیه شدند . نمونه های تهیه شده پس از عملیات باینـدر زدا یـ ی ٥ در درجـه حـرارت و زمانهـای مختلف زینتر شدند . استحکام خمشی و درصد انقباض نمونه هـای زینتـر شـده در درجـه حـرارت هـای ١٠٥٠،١١٠٠،١١٢٠،١١٥٠و١٢٠٠ درجه سانتی گراد و مـدت زمـان زینترینـگ ٣ و ٤ و ٥ سـاعت انـدازه گیری شـدند . بـرای آنـالیز فـازی از پـراش اشـعه ایکـس ) ) XRD وآنـالیز سـاختاری از میکروسـکوپ الکترونی روبشی ) ) SEM استفاده گردید . در نهایت شرایط بهینه زینتریگ برای ماهیچه های سرامیکی با توجه به خواص مورد نیاز تعیین شده است