سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب گروه مهندسی مواد
سید عبدالکریم سجادی – استادیار گروه مهندسی مواد و متالورژی
سید محمدرضا یوسف ثانی – مربی گروه مهندسی مواد ومتالورژی
سید مهدی سیدی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب گروه مهندسی مواد

چکیده:

باندینگ ریزساختاری (Microstructural Banding) شامل نوارهای موازی و متناوبی از پرلیت و فریت است که در فولادهای با درصد حجمی تقریبا یکسان فریت و پرلیت که تحت عملیات کارگرم مانند نورد و یا آهنگری قرار گرفته اند تشکیل می شود . باندینگ ریزساختاری در نتیجه جدایش عناصر آلیاژی بوجود می آید و موجب غیریکنواختی خواص مکانیکی در جهت های مختلف یا ناهمسانگردی (Anisotropy) می گردد . بنابراین بررسی شرایط حذف آن می تواند در دستیابی به ریزساختارییکنواخت و در نتیجه خواص مکانیکی یکسان در همه جهت ها مفید باشد . در این تحقیق یک فولاد با کربن متوسط (CK40) که در ساخت قطعات به روش آهنگری بکار می رود مورد مطالعه قرار گرفت . با تغییر متغیرهای مختلف، شرایط تشکیل باندینگ در آن فولاد تعیین گردید و همچنین مشخص شد که با آستنیته کردن فولاد دارای باندینگ در دماهای بالا و زمانهای کردن آن می توان باندینگ را حذف و به ریزساختاری همگن دست پیدا کرد . کوتاه و کنترل سرعت سرد