سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرنوش آقایی دانشور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد خانجانی – استاد بخش عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در اثر عوامل فرسایشی رسوبات فراوانی درون حوضه آبریز ایجاد می شود . این رسـوبات بـا وقـوع بارنـدگی و رواناب و سیلاب حاصله به خروجی حوضه انتقال می یابند . این مطالعه به معرفی و بررسی مدل فیزیکی فرسایـشی (KENEROS:Kinematic Runoff and Erosion Model)می بردازد . با استفاده از این مدل مـی تـوان میـزانبده رواناب و رسوبات ناشی از فرسایش هیدرولیکی در خروجی حوضه آبریز را براورد نمود . علاوه بر این با اسـتفاده از ا ین مدل در هیدرولوژی سطحی میتوان دبی و هیدروگراف رواناب سطحی و بار رسوب حاصـل از فرسـایش بـر روی حوضه های کوچک را بیش بینی کرد در این معادله بررسی چگونگی ساختار مدل و فرضیات و معادلات حاکم بر این مدل و مطالعه موردی بر روی حوضه آبریز Walnut Gulch برداخته میشود