سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمدعلی بهمن پور – شرکت مهندسین مشاورنیرو

چکیده:

یکی از ضروریات مهم واولیه ایجاد و توسعه هربخش از سیستم قدرت منجمله سیستم فوق توزیع و توزیع نیرو » فلسفه و معیارگذاری سیستم « می باشد که می توان آنرا بجرأت استراتژی بلندمدت سیستم نامید . طی این فلسفه کفایت و امنیت سیستم مشتمل بر میزان قابلیت اطمینان و یا انتخاب درجه اضطرار سیستم باتوجه به استاندارد تداوم سرویس برق، نوع و پیچیدگی شبکه و پستها باتوجه به شاخصهای اصلی قابلیت اطمینان وحجم سرمایه گذاریها وهزینه های موردلزوم که متناسب با قابلیت اطمینان بنحوی تصاعدی روبه افزایش خواهد گذارد مورد بحث و بررسی و اتخاذ تصمیم واقع
می شود . علاوه برانتخاب نوع شبکه و پستها جهت مباحثی از قبیل تعیین و تثبیت مابه التفاوت نرخ بهره و تورم، ارزش و قیمت تلفات توان و انرژی، ارزش واقعی خاموشیها و قطعی برق مشترکین و غیره که برای محاسبات و مطالعات بهینه سازی از داده های بسیار مهم می باشد و همچنین نکات مهمی ازقبیل » الزامهای تخطی ناپذیر فلسفه سیستم انتخابی « و تنوع زدائی ضروری درظرفیت المانها و تجهیزات نیز باید تعیین تکلیف گردد . باتوجه به اهمیت این امر، چنانچه ادعا شود که امر برنامه ریزی سیستم فوق توزیع و توزیع بدون پرداختن قبلی به فلسفه و معیارگذاری آن چندان منطقی نیست، سخنی به گزاف گفته نشده است .