سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدتقی احمدی – استاد سازه های هیدرولیکی،بخش عمران،دانشکده فنی،دانشگاه تربیت مدرس
سیامک برخورداری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، بخش عمران،دانشکده فنی،دا

چکیده:

در تحلیل دینامیکی سد های بتنی)با در نظر گرفتن اندر کنش آن با مخزن (،غالباً سیال در امتداد بالا دست به طور نامحدود وتا بینهایت )فیزیکی( ادامه دارد.در چنین مسئلهای ،علاوه بر شرایط مرزی طبیعی )همچون سطح آزاد،کف مخزن ودیواره سد(، یک شرط مرزی در امتداد نامحدود مخزن به مسئله اضافه م یشود.این شرط مرزی بیان کننده انتشار امواج ایجاد شده در مخزن، در اثر تحریک وارده،و نیز رفتار دامنه در بینهایت می باشد.در این مطالعه از روش عددی المان محدود استفاده شدهاست.بنابراین لازماست در جایی در بالادست مخزن دامنه،محدود شود. لذا در محل قطع دامنه، اعمال یک شرط مرزی مجازی مناسب)مرز جاذب(، اجتناب ناپذیر است.در این تحقیق یک شرط مرزی جدید و تابع زمان پیشنهاد میگردد.این شرط مرزی برای هر مخزن خاص،متناسب با مشخصات مخزن وطیف بارگذاری لرزهای،متفاوت است.در عین حال میتواند به سادگی در یک برنامه کامپیوتری دامنه زمانِ المان محدود بهکار گرفته شود. تحریک وارده به سد،مولفه افقی زمین لرزه در نظر گرفته میشود،ضمن اینکه اثرات جذب پاره ای امواج توسط کف مخزن در محاسبات وارد میشوند.در پایان دقت روش پیشنهادی با چند روش تحلیلی وعددی دیگر )در هر دو دامنه فرکانس و زمان(،سنجیده میشود.نتایج نشان میدهند،مرز پیشنهادی در مقایسه با سایر شرایط مرزی تابع زمان از دقت خوبی برخوردار است.