سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدسیاوش مدائنی – استاد گروه مهندسی شیمی دانشگاه رازی مهندسی شیمی دانشگاه رازی کرمانش
شهاب ساعدی – کارشناسی ارشد در رشته شیمی کاربردی دانشگاه رازی کرمانشاه – گروه مهند
محمدحسین میرمومنی – استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه رازی، کرمانشاه- دانشگاه رازی- دانشکد

چکیده:

گرفتگی زیستی یکی از مهمترین مشکلات در استفاده از تکنولوژی غشاءها می باشد.شستشوی شیمیایی غشاء گرفته شده راهبردی برای احیاء غشاء می باشد. انتخاب ماده شیمیایی شوینده و شرایط عملیاتی در کارایی شستشو اهمیت زیادی دارد.در این کار ما به مطالعه کارایی شستشو مواد شوینده مختلف شامل ١-پروپانول, پر اکسید هیدروژن و اوره روی غشاء میکروفیلتراسیونGVHP که توسط باکتری ایشرشیاکلی گرفته شده است میپردازیم. کارایی شستشو توسط میزان بازیافت فلاکس مقایسه می گردد و به نوع شوینده, غلظت شوینده و شرایط عملیاتی شستشو بستگی دارد. شرایط عملیاتی از قبیل سرعت چرخش همزن و زمان نقش مهمی در فرایند شستشو ایفاء می کنند. مشاهده شد که هر یک از عومل ذکر شده به میزان خاصی در کارایی شستشو نقش دارند و میزان این تاثیر به نوع ماده شوینده و مکانیسم تمیز کردن بستگی دارد.