مقاله شعر كودكانه و پيدايش زيبايي شناسي كلامي در كودكان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهشهاي ادبي از صفحه ۸۹ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: شعر كودكانه و پيدايش زيبايي شناسي كلامي در كودكان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زيبايي شناسي كلامي
مقاله ادبيات كودكان
مقاله شعر كودك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حق شناسي لاري علي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: آقاگل زاده فردوس
جناب آقای / سرکار خانم: كردزعفرانلوكامبوزيا عاليه
جناب آقای / سرکار خانم: علوي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، نظريه رقيه حسن درباره پيدايش و تكوين زيبايي شناسي كلامي در كودكان مورد بررسي قرار گرفته است. در اين نظريه، كودك ناآگاهانه و به صورت غيرارادي با شنيدن لالاييها و شعرهاي كودكانه،‌ ادبيات را مي آموزد. او الگوهاي زباني از جمله الگوهاي آوايي، معنايي و نحوي را در شعرها تشخيص مي دهد و توانايي در ذهن او شكل مي گيرد كه پايه زيبايي شناسي كلامي را در سالهاي آينده براي او شكل مي دهد. در اينجا از ميان گونه هاي ادبي ما فقط به بررسي شعر مي پردازيم. از ميان الگوهاي ادبي نيز فقط به بررسي الگوهاي آوايي مي پردازيم؛ زيرا از ميان ويژگيهاي زيبايي شناختي اشعار كودكان، الگوهاي آوايي خوشايند و دلنشين، اهميت ويژه دارد. شايان توجه است كه در اين نوشته، جستجو درباره همپوشيها و در عين حال تفاوتهاي «زبان» و «ادبيات» به عنوان دو حوزه از حوزه هاي ذهن همواره در پس زمينه تمام مباحث مطرح است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه هر چند زبان و ادبيات ماهيت يكساني دارد از لحاظ منشا و همچنين نوع پردازش با همديگر تفاوتهاي اساسي دارد و اين تفاوت آنها را به حوزه هايي جدا از ذهن مربوط مي كند. در بخش پاياني اين تحقيق الزامات و پيامدهاي نظري را، كه اين تلقي از يادگيري ادبيات براي آموزش ادبيات به كودكان در بردارد، بررسي مي كنيم. براساس يافته هاي اين تحقيق در تلقي كودكان از ادبيات شكل بر محتوا غلبه دارد و پرورش اين تلقي در شكوفايي توانش ادبي آنها در سالهاي آينده نقش عمده ايفا مي كند. از اين رو بهتر است كه در تهيه و نگارش اشعار كودكانه بويژه در سالهاي اوليه كودكي به جاي طرح مضامين پيچيده و آموزشي به زيبايي شكل و چگونگي بيان اشعار توجه خاصي مبذول شود.