مقاله شكاف لب و كام و ارتباط آن با ازدواج فاميلي: بررسي ۱۳۶ بيمار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۸۸ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۸۰۶ تا ۸۱۰ منتشر شده است.
نام: شكاف لب و كام و ارتباط آن با ازدواج فاميلي: بررسي ۱۳۶ بيمار
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شكاف لب
مقاله شكاف كام
مقاله ازدواج
مقاله ژنتيك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عظيمي سيروس
جناب آقای / سرکار خانم: كريميان هاجر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: شكاف هاي لب و كام از شايع ترين ناهنجاري هاي مادرزادي سروگردن به شمار مي روند.
اين بيماري ها نه تنها باعث تغيير در شكل ظاهري صورت شده و مشكل زيبايي شديدي براي نوزاد ايجاد مي كنند، بلكه باعث ايجاد بار رواني و اقتصادي زيادي نيز در خانواده مي شوند. لذا به نظر مي رسد بررسي شيوع شكاف هاي لب و كام در جامعه و بررسي عوامل چند در ايجاد اين بيماري شايد بتواند گامي در جهت كاهش شيوع و سالم سازي نسل هاي آينده باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه از بين ۷۳۷۴ شجره نامه بيماران مراجعه كننده به درمانگاه ژنتيك انستيتو كانسر، مجتمع بيمارستاني امام خميني طي سال هاي ۱۳۸۱-۸۴، تعداد ۹۹ شجره نامه كه مربوط به بيماران با شكاف هاي لب يا كام بودند مجزا گرديد. سپس ۱۳۶ بيمار موجود در بين شجره نامه ها، براساس نوع بيماري (شكاف لب با يا بدون شكاف كام،‌ شكاف كام به تنهايي و نوع سندرميك بيماري)، نسبت فاميلي والدين، جنسيت و سابقه خانوادگي مثبت براي بيماري هاي فوق مجزا گرديدند.
يافته ها: در اين مطالعه شيوع CL±P غيرسندرميك هفت در ۱۰۰۰ و شيوع CP ايزوله غيرسندرميك ۳٫۱ در ۱۰۰۰ نفر از مراجعه كنندگان تخمين زده شد. در %۵۸٫۱ از كل بيماران، ازدواج والدين از نوع فاميلي بوده و در %۴۳٫۴ نيز سابقه خانوادگي مثبت وجود داشت.
نتيجه گيري: شيوع ازدواج هاي فاميلي در بين والدين بيماران داراي شكاف لب يا كام سندرميك به طور معني داري (p=0.02) بيشتر از شيوع آن در بين والدين بيماران غيرسندرميك بوده و در بين بيماران غيرسندرميك نيز شيوع ازدواج هاي فاميلي در بين والدين بيماران CL±P به طور معني داري (p=0.02) بيشتر از شيوع آن در بيماران CP تنها مي باشد.