مقاله شكل هاي شيميايي روي باقي مانده ناشي از كاربرد كود سولفات روي در تعدادي از خاكهاي مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي خاك (علوم خاك و آب) از صفحه ۱۸۱ تا ۱۸۹ منتشر شده است.
نام: شكل هاي شيميايي روي باقي مانده ناشي از كاربرد كود سولفات روي در تعدادي از خاكهاي مازندران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روي
مقاله تبادلي
مقاله آلي
مقاله جذبي
مقاله كربناتي
مقاله مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چراتي آرايي علي
جناب آقای / سرکار خانم: ملكوتي محمدجعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي شكلهاي مختلف شيميايي روي (Zn) باقيمانده ناشي از كاربرد كود سولفات روي، ۴۰ نمونه خاك از عمق ۰-۳۰ سانتي متري از اراضي شرق مازندران تهيه و از بين آنها تعداد ۲۰ نمونه خاك كه از نظر خصوصيات فيزيكو شيميايي، بخصوص از نظر روي و فسفر قابل استفاده متفاوت بوده اند، انتخاب گرديد. در يك آزمايش، اثر روي بر شكل هاي مختلف شيميايي به صورت فاكتوريل (۲۰×۲) در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي و با سه تكرار شامل دو سطح روي (۰ و ۱۰ ميكروگرم در گرم به صورت ZnSO4.7H2O) و در ۲۰ خاك مورد بررسي قرار گرفت. براي جداسازي شكل هاي مختلف شيميايي روي در بخش هاي تبادلي، جذب سطحي شده، آلي، كربناتي و سولفيد يا تتمه به ترتيب از عصاره گيرهاي ۰٫۵M KNO3، XH2O، ۰٫۵M NaOH، ۰٫۰۵M Na2EDTA و۴M HNO3  استفاده شد. غلظت روي با استفاده از دستگاه جذب اتمي وICP-AES  اندازه گيري شد. نتايج بدست آمده نشان داد كه غلظت روي عصاره گيري شده با عصاره گير  KNO3(تبادلي)، بسيار ناچيز بود. مقدار روي کل خاک (روي بومي) از ۴۹٫۳ تا ۸۴ ميكروگرم در گرم خاک (با ميانگين ۶۳٫۴ ميكروگرم در گرم) متغيير بود. شكلهاي مختلف شيميايي روي بومي در خاك هاي مورد مطالعه به ترتيب زير تعيين گرديد: تبادلي> جذبي> آلي>كربناتي>>> تتمه بخش عمده روي کاربردي به شکلهاي شيميايي تتمه و کربناتي تبديل گرديده به نحوي که ۴۰٫۴ و ۳۰٫۹ درصد از روي کاربردي به ترتيب وارد بخش تتمه و کربناتي گرديد. مقدار تبديل روي اضافه شده به شكلهاي شيميايي در خاك هاي مختلف در سطح ۱۰ ميكروگرم روي در گرم خاك به صورت زير بوده است: تبادلي>جذبي>آلي>كربناتي>تتمه.