روش تدریس مبتنی بر همیاری/یادگیری مشارکتی:کلاس های درس همیاری ،»کلاس من« را بـه »کـلاس مـا« تبدیل می کنند و یادگیری از طریق همیاری برای دانش آموزان فرصتی ایجاد می کنـد تـا بـا یکـدیگر در قالـب گروههـای کوچک و گروههایی متشکل از افرادی با توانایی های متفاوت کار کنند.و نقـش معلـم تسـهیل کننـده رونـد یـادگیری مـی باشد.برای استفاده مطلوب از این روش ابتدا باید اهداف مشخص و روشن باشـد،ترکیب اعضـای گـروه هـا نـاهمگن بـوده و افرادی با توانایی های متفاوت حضور داشته باشند وتعداد اعضای گروه از ۳تا۸نفر متغیر است. و ارزشیابی کـه بخـش جـدایی ناپذیر این روش می باشد،به دلیل پیشگیری از افت سطح یادگیری و رساندن دانش آموزان بـه یـادگیری در حـد تسـلط ،بـه صورت ملاکی اجرا می شود.بنا به نظر جانسون و جانسون((۱۹۸۷

یادگیری از طریق همیاری دارای ساختاری است که دانـش آموزان را بر می انگیزد به صورت گروهی کار کنند.او همچنین پنج عنصر برای یادگیری از این روش شناسایی و معرفی کرده است که عبارتند از:برقراری ارتباط چهره به چهره در گروه های ناهمگن ۲تا۶نفره،ارتباط درونی مثبت،مسئولیت فردی،مهارت در برقراری ارتباط ،ارزشیابی و تامل.روش هـای متفـاوتی بـرای یـادگیری از ایـن طریـق همیـاری پیشـنهاد شـده اسـت ،از جمله:گروه های دانش آموزی تقسیم موفقیت((STAD،گروه-بازی-مسابقه،با هم آموزی،یادگیری انفرادی مبتنی بر کمـک گروه((ILBTA،روش جورچین،پژوهش گروهی([۱].

(GRروش تدریس همیاری برای آموزش دروس گونـاگون موضـوعات درسی متفاوت مناسب است.دروسی که مواد مربوط به آنها حالت موضوعی دارند یا نظری ودارای مفـاهیم انتزاعـی هسـتند، دروسی که نیاز به حل مسئله دارند و پاسخ های خلاقانه را می طلبند از طریق روش همیاری قابل تدریس اند.چون ریاضیات از جمله درس هایی اسـت کـه مفـاهیم آن انتزاعـی بـوده و در بیشـتر مـوارد حـل مسـائل ریاضـی نیـاز بـه خلاقیـت دارد مـــی تـــوان گفـــت کـــه روش تـــدریس همیـــاری مطلـــوب تـــرین روش بـــرای ایـــن موضـــوع درســـی اســـت.

جایگزین کردن یادگیری مشـارکتی بـه جـای تکـالیف فردی،مهـارت هـای اجتمـاعی دانـش آمـوزان را درشـد مـی دهـد. در این روش اعضای گروه باید مهارت های تعامل با دیگران از جمله :گوش دادن فعال،توضیح دادن عقاید و نظرات،تشـویق هــم گروهــی هــا، توانــایی توضــیح دادن عقایــد و نظــرات خــود و انجــام دادن تکــالیف در حــد عــالی را بیاموزنــد.