ترکیب مولدهای متجانس خطی

یکی از راههای بهینه کردن مولدهای متجانس خطی، استفاده ترکیبی از چندین مولد میباشد. اگرچه ترکیب مولدها باعث نشده که برای کاربردهای رمزنگاری امن شوند اما بوجود آوردن دنباله هایی با پریود طولانی تر و بدست آوردن اطلاعات بیشتر در بعضی آزمایشها، باعث شده است که فرآیند ترکیب مولدهای متجانس خطی مطرح شود. با توجه به مشخصههایی که از این مولدها ذکر شد. نتیجه گرفتیم که این مولدها ناامن هستند و برای کاربردهای رمزنگاری کاربرد ندارند. پس نوع دیگری از مولدها ارائه شده است که بر مبنای شیفت رجیسترهای فیدبک خطی میباشند.

شیفت رجیسترهای فیدبک خطی

دنباله های حاصل از شیفت رجیسترها در رمزنگاری و هم در تئوری کدینگ کاربرد دارند. مبنای کاری رمزگذارهای جویباری نیز براساسی شیفت رجیسترها می باشند که بیشتر برای رمزنگاری کاربردهای نظامی استفاده می شوند. شیفت این چند جمله ای (F(x باید Primitive به پیمانه ۲ باشد. درجه این چند جمله ای برابر طول شیفت رجیستر خواهد بود. چند جمله ای Primitive از درجه n، چندجمله ای است که غیر قابل تجزیه شدن باشد. به عبارتی Primitive قابل تقسیم بر خواهد بود ولی قابل تقسیم برنخواهد بود که d قابل تقسیم بر باشد. در حالت کلی راهحل سادهای برای تولید چندجمله ای های Primitive به پیمانه ۶ با یک درجه مشخص وجود ندارد. سادهترین راهی که به نظر میرسد اینست که چندجمله ای ها را به صورت تصادفی انتخاب کنیم و بعد Primitive بودن یا نبودن آنها را تست کنیم. که این عملیات خیلی پیچیده ای را میطلبد اما برای اینکار بسته های نرم افزاری ریاضی وجود دارد که این عملیات را انجام میدهند عبارتی مثل ||۲,۳,۵,۶,۷,۳۲و۱و۰] وجود دارد که این عبارت بدان معناست که چند جمله ای زیر Primitive میباشد.