مهمتــرین ضــرورت زنـدگی اجتمــاعی خصوصــا زنــدگی در عصــر ماشــینی ایجــاد امنیــت و آســایش شــهروندان و جلــوگیری از جــرم و بــزه کــاری در جامعــه اســت و در مرحلــه دوم در صــورت وقــوع آن، برخــورد عادلانــه بــا مجــرمین و بــزه کــاران. از مهمترین وظـایف قضـات و متصـدیان امـر قضـا احقـاق حقـوق طـرفین دعـوا خصوصـا مجنـی علیـه اسـت و ثبـات جامعـه و امنیت و آسایش عمومی در گرو برخـورد شایسـته و بازدارنـده بـا مجـرمین و بـزه کـاران اسـت.

بـا توجـه بـه پیشـرفت هـای روزافزون علم و تکنولـوژی، مجـرمین نیـز در ارتکـاب جـرایم، خـود را برخـوردار از ایـن محصـول ذهـن خـلاق بشـر کـرده و ابزارهــای و شــیوه هــای ارتکــاب جــرایم اشــکال تــازه و نوظهــوری را بــه خــود مــی گیــرد. در ایــن میــان رســیدگی و اثبــات جــرایم ایــن دســته از مجرمــان نیــز لاجــرم لازمــه اســتمداد از ابزارهــا و تکنیــک هــای اثبــات جــرم اســت کــه قاضــی را در حصول حقیقـت یـاری مـی رسـانند.لذا اسـتفاده از تکنولـوژی و ابزارهـا اگرچـه بـه صـراحت در لسـان شـرع عنـوان نشـده و از مصادیق نوظهور اسـت،

امـا بـا بررسـی مبـانی فقهـی درمـی یـابیم کـه قواعـد عقلـی و نقلـی ، حجیـت آن را بـه رسـمیت خواهنــد شــناخت. امــا اینکــه ادلــه غیرمنصــوص(ادله معنــوی) مــی تواننــد خــود دلیلــی مســتقل بــه حســاب آمــده و مثبــت دعــوا تلقــی گردنــد یــا نــه ،موضــوع تحقیــق حاضــر اســت. در محــاکم قضــایی مجموعــا دو نــوع رویکــرد را مــی تــوان در مواجهه با ادله ی اثبات دعـوا شـاهد بـود، یکـی اینکـه محـاکم پایبنـد بـه ادلـه ی سـنتی (ادلـه اصـلی) اثبـات جـرم و دعـوا باشند و قائـل بـه امکـان توسـعه مصـادیق ادلـه ی منصـوص (بینـه، اقـرار و سـوگند) نباشـند و یـا اینکـه بـا گسـترده فـرض کرد ن مصادیق ادلـه ی اثبـات جـرم ودعـوا، ابـزار و روش هـای علمـی

اثبـات جـرم را جـزو مصـادیق ادلـه تکمیلـی (قـرائن و امارات قضایی) قابل اعتنا بـه حسـاب آورنـد؛ دیـدگاه اخیـر تقریبـا فصـل مشـترک دیـدگاه دانایـان فقـه و حقـوق اسـت کـه برخی میان حق الناس و حـق االله بـودن موضـوع جـرم و دعـوا تفـاوت قائـل شـده و ادلـه نوظهـور را در حـق النـاس حجـت و در حــق االله نــا معتبــر مــی داننــد و بــر همــین اســاس حجیــت علــم قاضــی را نیــز متــاثر از حقــوق مــذکور مــی شــمارند. نگارنده نیز با صـواب دانسـتن ایـن قـول، بـه تقویـت نظریـه اخیـر پرداختـه، کـه امیـدوار اسـت بـه قـول نزدیـک بـه صـواب دست یافته باشد.