سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهمن رمضانی گورابی – استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

تالاب ا نزلی از اکوسیستمهای ثبت شده جهانی و موجود کشور جمهوری اسلامی ایران است که تاثیر عمده ای روی آب و هوای محلی ،زیست پرندگان ،آبزیان و اقتصاد حاشیه نشینان دارد .پدیده خشکسالی می تواند این نقش پیچیده را دچار بی نظمی نماید . لذا جهت شناخت و پی پردن به شرایط موج ود حوضه تالاب انزلی از نظر وضعیت خشکسالی مطالعه حاضر انجام گرفت . دو شاخص درصد نرمال بارندگی و توزیع استاندارد بارندگی مورد بررسی قرار گرفت و به دلیل عدم جداسازی جزئیات مرزهایشکسا لی در شاخص درصد نرمال بارندگی ، از روش شاخص استاندارد بارندگی با استفاده از نمودارهای کنترل میانگین متحرک ٥ ساله استفاده شد و نتایج مطالعه نشان داد که در حوضه تالاب انزلی در بخش ساحلی و جلگه ای در شرایط خشکسالی و در بخش پایکوهی در شرایط نرمال و در بخش ارتفاعی یا کوهستانی در شرایط تر سالی می باشد .لذا با توجه به نتایج این ت حقیق به نظر میرسد ،لزوم برنامه ریزی هماهنگ پیشگیری از خطر را به برنامه ریزان و مدیران اجرایی یادآوری می نماید تا این خطر تبدیل به بلای طبیعی نگردد.