مقاله شناخت دانشجويان پرستاري از عوامل تنش زاي محيط کار باليني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در راهبردهاي آموزش از صفحه ۳ تا ۶ منتشر شده است.
نام: شناخت دانشجويان پرستاري از عوامل تنش زاي محيط کار باليني
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنيدگي
مقاله عوامل تنيدگي زا
مقاله محيط کار باليني
مقاله دانشجويان پرستاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باباتباردرزي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: سيرتي نير مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي نسب مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: تدريسي سيدداوود
جناب آقای / سرکار خانم: خوشنويس محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نحرير بتول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: استرس يکي از مهم ترين پديده هاي زندگي در قرن حاضر است که مي تواند تاثير مهمي بر سلامت رواني و جسماني افراد داشته باشد. بر اساس تجارب باليني، عمده ترين مشکل دانشجويان پرستاري عوامل تنش زاي محيطي است. هدف اين پژوهش بررسي ميزان شناخت دانشجويان پرستاري از عوامل تنش زاي محيط کار باليني بود.
روش ها: اين پژوهش روي ۱۲۰ نفر از دانشجويان کارشناسي دو دانشکده پرستاري به اجرا درآمد. ابزار گردآوري داده ها پرسش نامه اي مشتمل بر ۱۱۴ سوال در خصوص ميزان تنش زايي مراقبت جسماني از بيمار، تماس هاي فردي با بيمار و خانواده وي، کادر آموزشي و درماني و برخورد با عوامل محيطي بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 13 تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: بيشترين درصد تنيدگي (۱۰۰%)، مربوط به مراقبت هاي جسماني از بيمار در دانشجويان ترم سوم بود که آزمون مجذور کاي تفاوت معني داري را بين ترم هاي مختلف نشان داد (p<0.05) .ضمنا برخورد با عوامل محيطي، تماس با کادر درماني و آموزشي در محيط هاي کارورزي و تماس هاي فردي با بيمار و خانواده وي، عوامل تنيدگي زا را تشکيل مي داد. البته از اين نظر تفاوت معني داري بين ترم هاي مختلف وجود نداشت.
نتيجه گيري: به منظور آموزش بهتر دانشجويان پرستاري در زمينه برخورد با عوامل تنش زاي محيطي، لزوم بازنگري و ارتقاي سطح کيفي دروس ارايه شده احساس مي شود.