سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ملی ساماندهی جامعه عشایر ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد خورشیدی – کارشناس ارشد مرتعداری اداره کل منابع طبیعی شهرکرد
پژمان طهماسبی – کارشناس ارشد مرتعداری اداره کل منابع طبیعی شهرکرد

چکیده:

شناخت و آگاهی از دلایل تخریب رو به رشد منابع طبیعی کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین ضرورت دارد بررسی علمی و دقیق آگاهی و دانش بهره برداران از منابع طبیعی را نسبت به علل و عوامل تخریب منابع مورد کنکاش قرار داد. این تحقیق در منطقه عشایری بازیافت و چلگرد از توابع استان چهار محال و بختیاری با هدف ارزیابی آگاهی عشایر نسبت به تخریب منابع طبیعی و عوامل آنها صورت گرفت بدین منظور تعداد ۷ سوال در قالب پرسشنامه ای که در راستای فرضیه تحقیق و برای ذستیابی به نقطه نظرات بهره برداران این مناطق بود تهیه شد. جامعه آماری تحقیق کلیه سرپرستاران خانوارهای عشایری و روستایی ساکن در ۶۰ منطقه در بازفت و ۵۱ منطقه در چلگرد که از طریق دامداری متکی بر مرتع امرار معاش می کنند واحد نمونه سرپرست خانوار بود که به روش خوشه ای وزنی انتخاب و تعداد نمونه (پاسخگو) به روش تصادفی به تعداد ۶۰ نمونه انتخاب و به روش اماری x2 خوبی برازندگی و به کمک نرم افزار spss اطلاعات استخراج و مورد تجزیه و حلیل قرار گرفت. نتایج حاصله بیانگر ان است که کلیه بهره برداران مناطق فوق اگاهی و دانش لازم را نسبت به تخریب منابع طبیعی و عوامل آن دارند امام مسائلی از قبیل عدم مالکیت مراتع و جنگل ها ، بوته کنی برای سوخت، به هم خوردن نظام ایلیاتی در کوچ، رقابت در چرای دام، عدم وجود زمین های مسطح برای کشاورزی و غیره باعث می شود که ناخواسته به تخریب منابع اقدام کنند.