مقاله شناخت سبك هاي يادگيري دانشجويان رشته كشاورزي و تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران از صفحه ۳۷ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: شناخت سبك هاي يادگيري دانشجويان رشته كشاورزي و تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبك يادگيري
مقاله دانشجو
مقاله پيشرفت تحصيلي
مقاله كشاورزي
مقاله سبك يادگيري همگرا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورآتشي مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: موحدمحمدي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانعلي فمي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش عبارت از شناخت سبك هاي يادگيري دانشجويان رشته كشاورزي و تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي است. اين تحقيق از نوع مطالعات توصيفي – همبستگي بوده كه براي گردآوري اطلاعات موردنياز از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماري تحقيق را دانشجويان سال سوم و چهارم شاغل به تحصيل در دانشكده هاي كشاورزي دانشگاه هاي دولتي در سال تحصيلي ۸۶-۱۳۸۵ تشكيل دادند كه ۲۵۶ نفر از آن ها به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. روايي صوري ابزار تحقيق بر اساس نظرات كارشناسان و اساتيد محترم صاحبنظر در اين زمينه مورد تاييد قرار گرفت و براي تعيين پايايي پرسشنامه نيز از روش آزمون مقدماتي استفاده شد كه آلفاي كرونباخ محاسبه شده مبين اعتبار مناسب آن براي گردآوري داده ها بود. تحليل داده ها با استفاده از برنامه نرم افزاري SPSS نسخه ۵/۱۱ انجام شد. يافته هاي تحقيق نشان داد كه دانشجويان دختر، بيشتر داراي سبك يادگيري همگرا و دانشجويان پسر، بيشتر داراي سبك يادگيري انطباق يابنده مي باشند. همچنين، نتايج نشان داد كه پيشرفت تحصيلي دانشجويان با سبك هاي يادگيري متفاوت، با يكديگر تفاوت معني داري در سطح ۵% دارد. نتايج آزمون دانكن در اين مورد نشان داد كه تفاوت معني داري بين پيشرفت تحصيلي دانشجويان با سبك يادگيري انطباق يابنده و دانشجويان با سبك يادگيري واگرا وجود دارد؛ به طوري كه پيشرفت تحصيلي دانشجويان با سبك يادگيري انطباق يابنده بيشتر از دانشجويان با سبك يادگيري واگرا مي باشد. هم چنين، تفاوت معني داري بين پيشرفت تحصيلي دانشجويان با سبك يادگيري همگرا و دانشجويان با سبك يادگيري واگرا وجود دارد. به طوري كه پيشرفت تحصيلي دانشجويان با سبك يادگيري همگرا بيشتر از دانشجويان با سبك يادگيري واگرا مي باشد.