سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

دکتر میر علی سید نقوی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

سرمایه اجتماعی مفهومی چند بعدی است،پژوهشهای انجام شده پیرامون این مفهوم در صورتی حالت کامل و "معرف
گونه" خواهد داشت که به ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی و ارتباط میان ابعاد آن بپردازد.با مطالعه متون مختلف می توان
سه بعد ساختاری،شناختی و هنجاری را برای سرمایه اجتماعی بر شمرد.بعد ساختاری سرمایه اجتماعی شامل الگوی پیوند
های میان اعضای گروه و ترکیب سازماندهی این اعضا است.سلسله مراتب شبکه و تراکم و میزان همگنی گروه یا
اعضای سازمان از جمله شاخص های عمده بعد ساختاری است.بعد هنجاری به کیفیت تعاملات و ارتباط اعضا در درون
یک سازمان اشاره دارد در این بعد شاخصهایی نظیر اعتماد و ارتباط متقابل مطرح شده است. بعد شناختی سرمایه
اجتماعی کمتر قابل اندازه گیری بوده وبامفروضات فرهنگ سازمانی مترادف است،زبان مشترک و روایت های مشترک از
شاخص های این بعد محسوب می شود.