سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اکبر موسوی – کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات جهاد سازندگی استان مرکزی و دانشجوی کارشن
علی اکبر داودی راد – کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات جهاد سازندگی استان مرکزی و دانشجوی کارشن

چکیده:

کشور ما ایران در کمربند بیابانی کره زمین قرار داردهر ساله از کمبود (خشکسالی) و بیش بود (ترسالی) آب به نحوی رنج می برد. خشکسالی در مفهومعام به وضعیتی گفته می شود که در آن مقدار آب موجود برای فعالیتهای اقتصادی به مراتب کمتر از مقدار متوسط آن در سالهای قبل باشد.
خشکسالی به انواع مختلف خشکسالی هیدرولوژیک (جریانهای کمینه)، خشکسالی هواشناسی و خشکسالی کشاورزی تقسیم می شود. از طرف دیگر خشکسالی هیدرولوژیک به دوره ای گفته می شود که درآن مقدار جریان رودخانه از یک حد بحرانی کمتر شود. جهت مدیریت خشکسالی هیدرولوژیک لازم است که مهمترین عوامل موثر درآن شناخته شود.
در این مقاله پس از تعیین پارامترهای موفومتری (مساحت، محیط، ضریب شکل، تراکم آبراهه و …) اقلیمی (بارندگی متوسط، دمای متوسط و…) وزمین شناسی (درصد سازندهای نفوذپذیر و نفوذناپذیر) تعدادی از زیر حوزه های حوزه آبخیز دریاچه نمک، با استفاده از تجزیه و تحلیل عاملی (Factor analysis) مهمترین عوامل موثر در خشکسالی هیدرولوژیک تعیین شده در مورد مدیریت آنها بحث شده است.