سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عباس منوریان – عضو هیات علمی دانشگاه تهران
امیر بختائی – کارشناس مشاوره و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی

چکیده:

بررسی فرهنگ سازمان به عنوان یک ابزار جمع آوری اطلاعات عمل می کند و مدیران را قادر می ًسازد تا از این طریق اولا بخشها و یا گروه های کاری را با یکدیگر مقایسه نمایند . ًثانیا مسایل را اولویت ًبندی کنند ثالثا ادراکات و انتظارات کارکنان را شناسایی نمایند تا بدین وسیله بتوانند شکاف بین وضع موجود و مطلوب را بهبود بخشند .
در این پژوهش برای شناخت فرهنگ سازمان مدیریت صنعتی، مدل دنیسون که مدلی به نسبت جدیدتر و کاملتر است مورد استفاده قرار گرفته است . این مدل که توسط آقای دانیل دنیسون و در پی مطالعات فراوان ایشان طراحی شده است، فرهنگ سازمانی را بر اساس ۴ بعد درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری و ماموریت یا رسالت مورد ارزیابی قرار می دهد . برای ارزیابی هر یک از ابعاد چهارگانه مزکور، سه شاخص تعریف شده است . در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است . پس از تعیین جامعه و نمونه آماری، پرسشنامه دنیسون در سه بخش کاری مشاوره و تحقیق، آموزش و پشتیبانی توزیع شد . در نهایت پس از جمع آوری و تحلیل اطلاعات به دست آمده، تصویر فرهنگ سازمان مدریت صنعتی بر اساس مدل دنیسون ترسیم شده است که گ ویای وضعیت فرهنگ این سازمان است . بر این اساس سازمان مدیریت صنعتی در تمام ابعاد چهارگانه در حد متوسط و بالاتر از متوسط قرار گرفته است . با اینوجود در برخی از شاخصها از جمله " هماهنگی و پیوستگی " و " اهداف و مقاصد " نیازمند بهبود است .