سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسن رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مواد، دانشگاه تربیت مدرس
امیررضا شاهان – کارشناسارشد مهندسی مواد‐ مجتمع پژوهشو توسعه سیستمهای پیشرفته متال
حمیدرضا شاهوردی – استادیار دانشکدهی فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هدفاصلی این پژوهششناخت بهتر پدیده انحلال طی تماسآهن جامد و آلومینیوم مذاب به ویژه در، مراحل ابتدایی تماس دو فاز بوده است. واکنشهای آهن جامد و آلومینیوم مایع در درجه حراتهای ۷۵۰و۸۰۰و ٨٥٠ درجه سانتیگراد در شرایط غوطهوری آهن جامد در آلومینیوم مذاب بدون تلاطم و اغتشاش بررسی شده و با استفاده از میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونیSEM) ساختاره ای ایجاد شده مورد بررسی قرار گرفت هاند. نتایج حاصل از آزمایشات نشان داده استکه برخلافتصور پیشین انحلال آهن در آلومینیوم صرفًا بصورت اتمی نبوده و مکانیزم متفاوتی در فرآیند تأثیرگذار خواهد بود. و در لحظات اولیه تماساین دو فاز قبل از اشباع آلومینیوم مذاب شرایط تشکیل ترکیب بی نفل زی آهن‐ آلومینیوم وجود دارد