مقاله شناخت محدوده مكاني تشکيل جزيره گرمايي در شهر رشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در جغرافياي طبيعي از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: شناخت محدوده مكاني تشکيل جزيره گرمايي در شهر رشت
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهر رشت
مقاله ميکروکيلماي شهري
مقاله جزيره حرارتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: دخت محمد سيده مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اثر فعاليت هاي بشري و تغيير در سيماي طبيعي با ايجاد شهر تفاوت هايي از نظر درجه حرارت بين مناطق مرکزي شهر و حومه آن به وجود مي آيد، که به جزيره حرارتي معروف است. اين پديده به ويژه در شهرهاي بزرگ مشهودتر است. هدف اين تحقيق شناخت تفاوت دمايي مناطق مختلف شهر رشت و حاشيه اطراف به منظور تهيه نقشه دمايي شهر و امکان تشکيل جزيره دمايي در شهر رشت است که عرصه مطالعاتي اين تحقيق نيز مي باشد که براي انجام اين تحقيق از آمار روزانه در ايستگاه هاي سينوپتيک موجود در حومه رشت (کشاورزي و فرودگاه) استفاده شد و براي ارزيابي حرارتي در قسمت هاي مختلف شهر نيز نه ايستگاه به کمک شهرداري رشت و اداره هواشناسي استان دائر و در طول جمع آوري داده هاي روزانه (بهمن ۸۵ لغايت خرداد ۱۳۸۶) مورد استفاده قرار گرفته است نتايج حاصله از مقايسه داده هاي آمار نشان مي دهد اختلاف دمايي معادل ۵ الي ۶٫۴ درجه سانتي گراد بين مرکز جزيره گرمايي با نواحي اطراف در شرايط حداقل دمايي و اختلاف دمايي معادل ۳ الي ۵٫۶ سانتي گراد در شرايط دمايي بيشينه به وجود مي آيد و هم چنين بيشينه اختلاف در سطح شهر مربوط به ايستگاه سبزه ميدان است که در ماه خرداد در حداقل دما اين اختلاف با ۴٫۶ درجه سانتي گراد به دماي حداکثر مي رسد و در همين ماه در حداکثر دما با اختلاف ۲٫۹۷ درجه سانتي گراد به حداقل رسيده و ثبت گرديده است. نقشه هاي هم ارزش دمايي به صورت کنتوري و پهنه بندي در محيط سيستم اطلاعات جغرافيايي ترسيم و مکان هاي احتمالي جزيره گرمايي مشخص شد.