سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کاظم نصرتی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهرا
محسن محسنی ساروی – دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج)
سعید اسلامیان – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
فرود شریفی – دانشیار پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی،

چکیده:

در این مطالعه، به منظور دستیابی به مناطق همگن در بررسی خشکسالی آبشناسی یک دسته ۱۷ متغیره اقلیمی، فیزیوگرافی ، زمین شناسی و آبشناسی در ۱۶ ایستگاهحوزه آبریز رودخانه اترک با تحلیل عاملی و تجزیه خوشه ای مورد مطالعه قرار گرفت .. روش تحلیلی عاملی، ۴ عامل مساحت، باررش سالانه، درصد سازند نفوذپذیر و شیب متوسط حوضه را بعنوان فاکتورهای مهم نشان داد. تغییر پذیری فضایی امتیازات عاملی توصیف و تفسیر گردیدو سپس گروه بندی امتیازات عاملی با تکنیک گروه بندی فاصله ای ، منطقه ای مطالعاتی را به دو منطقه همگن تقسیم نمود. در مرحله بعد، جریان کمینه سالانه با تداوم ۷ روزه در هر یک از ایستگاه ها استخراج و آمار S در آزمون بر اساس ضریب تغییرات محاسبه گردید و منطقه مطالعاتی از لحاظ همگنی بررسی شد. نتایج نشان داد که کل منطقه بر اساس این آزمون همگن نبوده اما دو منطقه همگن حاصل از تجزیهخوشه ای توسط این آزمون تایید گردید.