سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدسعید موسویون – معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه ای مازندران
مهرداد مدهوشی – عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

چکیده:

شرکت برق منطقه ای مازند ران با التفات به تئوری اقتضایی و آگاهی از روند نزولی پیشنهادهای واصله در طی ۱۵ ماهه نخست استقرار سیستم پیشنهادها ، بر شناخت هر چه بیشتر عوامل موثر بر تداوم نظام پیشنهادها همت گماشته و با اجرای یک طرح پژوهشی ، مهم ترین عوامل موثر در ابعاد ساختاری ، رفتاری و محیطی را شناسایی نمود .
مطالعات مذکور ضمن معرفی مهم ترین عوامل موثر در ابعاد مذکور ، موید تاثیر گذاری غالب ، عوامل رفتاری در تداوم نظام پیشنهادها بوده است .
شرکت برق منطقه ای مازندان به منظور تقویت عوامل پیش برنده و تضعیف عوامل بازدارنده در استمرار نظ ام پیشنهادها ، اقدام به طراحی برنامه هایی نموده که پیامد اجرای آنها رشد و شکوفایی این سیستم و حصول شاخص های بالای عملکردی آن و قرار گرفتن شرکت در موقعیت بنج مارک و الگوی صنعت برق می باشد .این گزارش به تشریح تجربیات مذکور می پردازد .