سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شهرام کیانی – دانشجوی دکتری خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس
کامران میرزاشاهی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد

چکیده:

استان خوزستان و به ویژه منطقه شمالی آن با سطح زیر کشتی معادل ۲۴۵ هکتار گل رز ۳۶ دصد گل بریده رز کشور را در خارج از فصل تولید می نماید. یکی از عوامل موثر بر تولید گل بریده رز تغذیه صحیح می باشد. از این دیدگاهتوجه به کیفیت آب آبیاری، خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاکهای تحت کشت، وضعیت عناصر غذایی گیاه و کیفیت گل ضروری است. با انجام تجزیه آب، خاک و برگ اطلاعات کاملی به دست می آید که این گونه اطلاعات کمک موثری برای شناخت مشکلات تغذیه ای است. انجام آزمایشات تجزیه آب، خاک و برگ به منظور شناخت ناهنجاریهای تغذیه ای در تحقیقات انجام شده توسط سایر محققان نیز به کار رفته است. بن دیتو و همکاران در مطالعه خود بر روی شیوه های مختلف کوددهی در رز با استفاده از روش تجزیه برگی عنوان کردند که کمبود عمومی پتاسیم در هر سه رقم رز مورد آزمایش دیده شده است. در تمامی تحقیقات فوق با مشخص شدن علل کاهش عملکرد و کیفیت محصولات، زمینه برای اجرای سایر تحقیقات بعدی به منظور رفع مشکلات فراهم شده است.