سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

کرم اله گودرزی – کارشناس پژوهشی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

برگ اصلی ترین و مهم ترین محل متابولیسم گیاه است و غلظت عناصر غذایی در برگ در مراحل خاصی از رشد و تکامل نبات قادر است عملکرد آن را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین تجزیه آن و تفسیر نتایج حاصبه می تواند اطلاعات خوبی از وضعیت تغذیه گیاه به دست داده و متعاقب آن توصیه های کودی مناسب انجام پذیرد. روش انحراف از درصد بهینه (Deviation from optimum percentago) که به اختصار DOP گفته می شود، جدیدترین روشی است که در تفسیر نتایج تجزیه برگی مورد استفاده قرار می گیرد. دراین روش ، برای هر عنصر غذایی شاخصی با استفاده از فرمول (۱) محاسبه می گردد.
[فرمول در متن اصلی مقاله]
در این فرمول: c: غلظت عنصر در نمونه گیاهی با عملکرد پایین که درنظر است وضعیت عناصر غذایی آن مورد بررسی قرار گیرد.
Cref: غلظت عنصر غذایی در گیاهی است که دارای عملکرد بالا بوده و از این نظر در شرایط مطلوب قرار داشته ولی از لحاظ سایر شرایط مشابه شرایط گیاهان با عملکرد پایین می باشد.
این شاخص برای هر عمصر با اعداد مثبت، منفی و یا صفر مشخص می شود که به ترتیب بیان گر زیادی، کمبود یا تعادل عنصر مورد نظر در گیاه می باشد. برای اولین بار Montanes و همکاران این روش را در باغ های سیب مورد آزمون قرار داده و کارآیی را ثابت نمودند. Yuanmaoهمکاران با استفاده از این روش، ناهنجاری های تغذیه ای باغ های سیب را در قسمت هایی از چین مورد مطالعه قرار داده و نتیجه گرفتند که پتاسیم، منگنز و ازت در باغ ها در کمبود بودند.
در سال های اخیر در بیش از ۵۰% از باغ های سیب استان کهگیلویه و بویراحمد، درصد تشکیل میوه و عملکرد ، پایین بوده ، عوارضی چون کلروز، جارویی شدن، ریز برگی، لخت شدن سرشاخه ها، ریزش میوه و … شیوع دارد که به احتمال قریب به یقین همه ناشی از به هم خوردن تعادل عناصر غذایی در باغ های سیب می باشد. لذا با هدف شناخت ناهنجاری های تغذیه ای، شناسایی عناصر محدود کننده و همچنین کسب اطلاعات از شدت انحراف در حالت تعادل تغذیه ای، اجرای این تحقیق در باغ های منطقه، ضروری به نظر رسید و اجرا شد.