سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

محسن جاجرمی زاده –
مجید خورسندرحیم زاده –
حمزه منصوری –

چکیده:

هدف از این مقاله شنخت ویژگیهای مدیریت و فرهنگ جهادی در دوره ای است که جهاد سازندگی به عنوان یکنهاد انقلابی در بستر ارزشی و فرهنگی خاصی متناسب با ضرورتهای انقلاب اسلامی به وجود امد و ماموریتهای سنگینی را دراین جهت به انجام رسانید. در مرحله اول شناسایی نقطه عطف در عمر سازمانی جهاد سازندگی مورد نظر بوده است که برپایه یک مطالعه میدانی و باتوجه به عوامل رویدادها و جریانات تاثیرگذار بر روند حرکت این نهاد یافته های تحقیق نشان میدهد که دهه اول عمر سازمانی جهاد سازندگی یعنی از ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ را میتوان دوره ای دانست که بیشترین قابلیتهای مدیریت و فرهنگ جهادی در ان دوره بروز و ظهور داشته است. در مرحله دوم نیز در یک بررسی پیمایشی سبک تصمیم گیری مدیران میزان اثربخشی سبک مشارکتی، مدیریت شورایی ، ویژگیهای شخصیتی مدیران و فرهنگ سازمانی جهاد سازندگی بررسی شده است و ویژگیهای مدیریت و فرهنگ جهادی با شاخصهای مختلف در دهه اول عمر سازمانی جهاد سازندگی تبیین شده است.