سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یعقوب دین پژوه – استادیار مجتمع آموزش عالی مراغه

چکیده:

هدف این تحقیق استفاده از روش تجزیه به مولفه های اصلی با بکار بردن آمار بارشهای روزانه ۸۷ ایستگاه (۲۰۰۴-۱۹۵۱) واقع در ناحیه شمالغرب ایران به نواحی بارشی مستقل از هم است. تجزیهبه مولفه های اصلی داده ها با استفاده از ماتریس همبستگی نشان داد که ۹ مولفه اول ، بیش از ۴۸/۱ درصد از تغییرات کل را در بر دارد. پس از چرخش محورها با روش وریماکس و با استفاده از ضرایب مولفه ها، شمالغرب ایران به ۸ ناحیه متمایز بارشی تفکیک شد. همچنین با استفاده از آمار H ثابت شد که از بین نواحی بارشی، تعداد هفت ناحیه کاملاً همگن و یک ناحیه احتمالا غیر همگن می باشد. با روش گشتاور های خطی بهترین توزیع آماری از بین پنج کاندیدا برایتوجیه بارشهای سالانه با آمار z در سطح اطمینان ۹۵ درصد انتخاب و منحنی های رشد برای هر ناحیه بارشی رسم شد.