مقاله شناخت هويت شهري بندرعباس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در صفه از صفحه ۱۶۷ تا ۱۸۳ منتشر شده است.
نام: شناخت هويت شهري بندرعباس
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هويت شهري
مقاله بندرعباس
مقاله شهرهاي ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كميلي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انتقال معماري روز اروپا و امريكاي شمالي به كشورهايي چون ايران پيامدها و عوارض ناگواري در پي داشته است. اين تهاجم چنان سريع و گسترده بوده كه گوي تيشه به ريشه خورده است.
هر كس به نوعي و زباني ناخشنودي خود را از اين اتفاق بيان مي دارد. در اين ميان يكي از شديدترين مباحثه هاي رايج بين اهل حرفه از جمله شهرسازان اعم از برنامه ريزان و طراحان شهري، جامعه شناسان، روان شناسان و معماران از بين رفتن هويت شهري است.
بحران كنوني نداشتن هويت و اهميت شناخت و حفظ و توسعه هويت هاي شهرسازي و معماري كشور سبب شد تا دولت جمهوري اسلامي ايران، در ماده ۱۳۷ قانون برنامه سوم توسعه كشور، وزارت مسكن و شهرسازي را به اجراي تحقيقاتي مكلف كند و نتايج حاصل از آن بتواند مشاوران و دست اندركاران مسايل مربوط به طراحي و برنامه ريزي شهري را در ارايه طرح هاي خود به منظور حفظ هويت ملي شهرها ياري رساند. در اين ماده آمده است: به منظور هويت بخشي به سيما و كالبد شهرها و روستاهاي كشور و انطباق مشخصات كليه ساختمان هاي مسكوني و غيرمسكوني كشور با ويژگي هاي فرهنگ معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي (بومي)،‌ رعايت اصول و ضوابط مربوط به نماسازي و طراحي شهري و روستايي كشور و جلوگيري از تخريب ساختمان ها و نماهاي با ارزش در شهرها، وزارت مسكن و شهرسازي موظف است به تدريج و حداكثر تا پايان برنامه پنجم ضمن مطالعه و تحقيق و همكاري دستگاه ها و مراجع ذي ربط، نسبت به تهيه، تدوين و ارايه اصول، ضوابط و مقررات نماسازي در كليه ساخت و سازهاي كشور اقدام كند.
برهمين اساس محققاني از دانشگاه هاي سراسر كشور به منظور تهيه كتاب هويت شهري مراكز استان ها به اين وزارتخانه معرفي شدند، تا بر اساس تحقيقات ميداني ناشي از تهيه و تكميل پرسشنامه و مصاحبه با دست اندركاران، طبقات اجتماعي مردم و نيز مطالعات اسنادي و متون علمي مرتبط با موضوع، مستندسازي مناسبي را در اين خصوص به انجام رسانند.
گزارشي كه شرح آن در اينجا ارايه مي شود برگرفته از تحقيقات انجام پذيرفته در زمينه شناخت هويت شهري بندرعباس طي سال هاي ۱۳۸۵-۱۳۸۱ است.