سطوح سخت

س طوح سخت تنها به وا سطه ات صالات مکانیکی مف صلی همانند لغز شی، مف صل ها، لولا ها تغییر شکل پذیر خواهند گشت و یا از طریق انحنای خمشی، قابلیت تبدیل به یک فرم منحنی را داشته باشند. به علت آنکه در سیستم های پوشش های متحرک تجهیزات مورد نیاز جهت کنترل شرایط محیط داخلی بسیار کمیاب می با شند، نمونه های ب سیار کمی از ساختمان های با پو شش صلب وجود دارد. نتیجتا در بی شتر سیستم های متحرک از پو شش های نرم انعطاف پذیر ا ستفاده کی گردد. که تمامی آنها ذاتا انعطاف پذیر می باشد.

سطوح نرم و انعطاف پذیر

سطوح نرم ذاتا گسترش پذیر می باشند چرا که اغلب آنها متشکل از مصالح مقاوم غیر خمشی بوده و توانایی مقاومت در برابر نیرو های فشاری را نخواهند داشت. فرم پایه یک سازه پارچه یک سطح تخت دو بعدی می باشد. این مساله می تواند بدین صورت در نظر گرفته شود که یک پارچه دارای دو اندازه اصلی یعنی طول و عرض بوده که تمامی آنها هیچ گونه مشخصه حجمی نخواهد داشت.

یک مشخصه بسیار بارز در تمامی سازه های پارچه ای، توانایی تغییر شکل های برگ شت پذیر سطوح تخت پایه از یک سطح دو بعدی به یک فرم فشرده تر سه بعدی می با شد. روش های مختلف تبدیل یک سطح دو بعدی به یک حجم سه بعدی مستقیما در فرایند جمع شدن و گسترش یافتن آنها تاثیر گذار خواهد بود.