مقاله شناخت و تحليل مولفه هاي تاثيرگذار بر کشاورزي پايدار در بين زنان کشاورز شهرستان بندرانزلي با تاکيد بر دانش بومي برنجکاري در منطقه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در كشاورزي پويا از صفحه ۶۱ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: شناخت و تحليل مولفه هاي تاثيرگذار بر کشاورزي پايدار در بين زنان کشاورز شهرستان بندرانزلي با تاکيد بر دانش بومي برنجکاري در منطقه
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش بومي برنجکاري
مقاله پايداري
مقاله کشاورزي پايدار
مقاله زنان کشاورز
مقاله آگاهي اکولوژيکي
مقاله مشارکت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چهارسوقي امين حامد
جناب آقای / سرکار خانم: ميردامادي سيدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقيق حاضر واکاوي مولفه هاي تاثيرگذار بر معيارهاي کشاورزي پايدار در بين زنان کشاورز شهرستان بندرانزلي است که در آن بر دانش بومي برنجکاري منطقه تاکيد مي شود. تحقيق حاضر از نوع توصيفي – تحليلي است و به روش علي – ارتباطي در سال ۱۳۸۵ انجام گرفته است. در اين مطالعه، محقق به انتخاب ۴ روستا از ۳۸ روستا در دو دهستان « چهارفريضه» و «ليجارکي» حسن رود به صورت نمونه گيري هدف مدار اقدام نمود. جامعه آماري اين تحقيق براي فاز کيفي، شامل تعدادي از با تجربه ترين زنان کشاورز در هر روستا بود. براي فاز کمي نيز کليه زنان کشاورز بالاي ۲۵ سال (N=3049) در نظر گرفته شدند که از اين تعداد ۲۷۵ نفر به شيوه نمونه گيري تصادفي نظامند (سيستماتيک) انتخاب و در اين مطالعه شرکت داده شدند. يافته هاي توصيفي تحقيق نشان داد که مشارکت زنان در مراحل مختلف امور زراعي برنج، قابل ملاحظه و حتي در برخي موارد، بيشتر از مردان روستايي است و در مجموع آنان معيارهاي مترتب بر کشاورزي پايدار را رعايت مي کنند. يافته هاي تحليلي تحقيق نيز نشان داد که بين سن، سابقه برنجکاري، ميزان توليد برنج، ميزان زمين زراعي برنج (شاليزار)، ميزان مشارکت اجتماعي، درآمد ساليانه حاصل از فروش برنج، آگاهي اکولوژيکي و ميزان رعايت معيارهاي کشاورزي پايدار با احتمال ۹۹ درصد همبستگي مثبت و معني دار و بين تعداد اعضاي خانوار و مشارکت در زراعت برنج با ميزان رعايت معيارهاي کشاورزي پايدار با همين احتمال، همبستگي منفي و معني دار وجود دارد.