سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۳۳

نویسنده(ها):

اردوان قربانی – مربی و دانشجوی دکترا : گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده کشاورزی دانشگاه مح
علی ستاریان – استادیار مجتمع آموزش عالی گنبد ( دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ) ، گنبد، دا
حمید الیاسی بروجنی – کارشناس سازمان جنگل ها و مراتع کشور

چکیده:

این مقا له بر مبنا مطا لعات کتا بخانه ای، به تحلیل تئوریک جایگاه کشاورزی بوم شناختی ارتباط آن با آ بخیزد اریپرد اخته است . بدین منظور ابتد ا کشاورزی بوم شناختی از نظر مفهومی ،
سطح مطا لعه و مقیاس مورد توجه قر ار گرفته، سپس آبخیزد اری از نظر مفهومی و عملکردی تحلیل شده است . در اد امه کشاورزی بوم شناختی و آبخیزداری در ایر ان تحلیل ، و تنگنا ها و
پتانسیل های موجود در راستای اجر ایی کردن تلفیق کشاورزی بوم شناختی در سطح آ بخیزها مورد بررسی قر ار گرفته است . در این راستا امکان استفاده از فن آوری های پیشرفته ای چون ، سیستم اطلاعات جغر افیاییو سیستم موقعیت یاب جهانیبا تاکید بر ایجاد پایگاه اطلاعاتی زمین مرجع بر ای آ بخیزها و کشاورزی بوم شناختی بررسی شده است . نتایج این بررسی، بیانگر لزوم توجه به مطا لعات کشاورزی بوم شناختی در سطح آبخیز ، بیان تنگناها و استفاده از پتانسیل های مطا لعات و برنامه ریزی در چهارچوب آ بخیز بر ای نیل به اهد اف کشاورزی بوم شناختی می باشد . در انتها با استنتاج از این ارتباطات و تنگناهای موجود مجموعه پیشنهادات راهبردی در ر استای شناخت، بهینه سازی و شیوه تلفیق آ بخیزد اری با کشاورزی بوم شناختی در ایران ار ائه شده است .