پیشرفتهاي بیشتر ممکن است منجر به کاربردهایی براساس LCD (صفحه نمایش کریستالی مایع)، باند ماتریس، ماتریس نقطه کریستالی و فناوريهاي میکروشاتر شوند (وب سایتertico،.(۲۰۱۴ ترکیبکردن فناوريهاي مختلف در یک تابلو جادهاي نیز امکانپذیر است. هنگامیکه این تابلوها بهعنوان هشدارهاي جادهاي مورد استفاده قرار میگیرند، عموماً با منابع نوري با فلاشهاي کهربایی ترکیب میشوند.

فناوري VMS معمولاً همراه با فناوريهاي دیگر نیز مورد استفاده قرار میگیرند. بهعنوان مثال یک صفحه نمایش با پیامهاي متغیر میتواند نرخهاي مختلفی را براي ساعات مختلف روز نمایش دهد، و یا اگر به وسیلهاي براي نظارت تصویري متصل شوند، هزینههاي مختلف براساس میزان ازدحام را نشان دهند. دو محدودیت اصلی بر سر راه مؤثربودن فناوري VMS وجود دارند، اولاً محدودیت تعداد و اندازه کاراکترهایی که صفحه نمایش قادر به نمایشدادن آنها است، دوماً اطلاعات نمایش داده شده بطور موقت باید صحیح باشند. از طرفی تنها میتوان اطلاعات محدودي را در اختیار راننده گذاشت. مشکل دیگر نیز در این زمینه این است که شاید تمامی رانندگان پیامهاي نمایش دادهشده را نتوانند درك کنند (وب سایتertico،.(۲۰۱۴

 

کاربري VMS

آژانس بزرگراهها (Highways Agency) یک مرکز کنترل ترافیک ملی انگلیسی (English National Traffic Control) را در سال ۲۰۰۳ تأسیس نمود که اطلاعات را از طریق VMS و سیستمهاي درون ماشینی ارائه دهند (وب سایتertico،.(۲۰۱۴ سیستم کنترل و اطلاعات رانندگان ملی اسکاتلند (NADICS) منطقه به وسعت Inverness تا Gretna و از Edinburgh تا Glasgow را پوشش میدهد.تعدادي از شوراهاي محلی،VMS را در مکانهایی بهمنظور کاهش تصادفات جادهاي نصب نموده اند (حملونقل اسکاتلند،.(۱۹۹۸ فناوري VMS میتواند توسط سازمانهاي مختلفی مورد کاربري قرار بگیرد منجمله:

  • اپراتورهاي تعمیر و نگهداري جادههاي پر رفتوآمد
  • مسئولان محلی جادهها
  • نیروهاي پلیس
  • دیگر گروههاي علاقهمند