سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

اسماعیل صابرفر – دانشکده علوم پزشکی بقیه ا… – گروه میکروبیولوژی و آزمایشگاه تخصصی ویروم
محمد مهدی فرقانی فرد – دانشگاه امام حسین (ع)- گروه علوم زیستی و آزمایشگاه تخصصی ویرومد، بخش سلو
بابک پور اکبری – آزمایشگاه تخصصی ویرومد، بخش سلولی و مولکولی

چکیده:

از اولین گزارش شناسایی ویروس انفلوانزای فوق العاده بیماری زای H7N7 در سال ۲۰۰۳ هلند، این ویروس در جمعیت های انسانی و مرغی در کشورهای آسیای شرقی مجدداً بروز نموده به طوری که اخیراً به کشورهای همسایه ایران (هند و پاکستان) نیز رسیده است. با توجه به بروز اپیدمی در کشورهای همسایه ایران و نیز احتمال انتقال آن به داخل کشور، لذا برای تشخیص سریع و جلوگیری از شیوع و گسترش آسیب های جانی و اقتصادی آن، شناسایی اختصاصی تایپ و ساب تایپ ویروس انفلوانزای H7N7 با روش مولکولی RT-PCR در آزمایشگکاه تخصصی ویرومد راه اندازی شد. در این تحقیق با استفاده از پرایمرهای مربوط به ناحیه ای از ژن ماتریکس (M) تایپ A انفلوانزا و همچنین پرایمرهای مربوط به ژن هماگلوتینین (HA) ساب تایپ H7 که مخصوص این ساب تایپ است واکنش RT-PCR انجام گردید که با سنتز DNA مکمل از قطعات مورد نظر (cDNA) از آن به عنوان الگو برای واکنش PCR استفاده شد. قطعات تکثیر شده هدف به طول ۱۰۰ جفت باز مربوط به ژن های M و HA (قطعات ۷ و ۵ ژنوم) بر روی ژل آگارز با افزودن اتیدیوم برماید و با استفاده از ترانس ایلومیناتور در طول موج ۲۵۴ لاندا مشاهده گردید. این مطالعه نشان داد که روش مولکولی RT-PCR برای شناسایی تایپ و ساب تایپ ویروس انفلوانزای H7 روشی مناسب، سریع و کاملاً اختصاصی است.