سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

هوشنگ خسروی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی آب و خاک دانشگاه تهران
حسینعلی علیخانی – استادیار دانشکده مهندسی آب و خاک دانشگاه تهران
باقر یخچالی – استادیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و دانشکده مهندسی آب

چکیده:

مقایسه توالیهای rRNA ابزاری قوی برای روابط فیلوژنی و تکاملی در بین باکتریها، آرکئا و موجودات یوکاریوت است . این روشها تأییدی مطمئن برای شناسایی باکتریها تا سطح سویه میباشد . باکتری Sinorhizobium melilotiاز نظر کشاورزی دارای اهمیت زیادی است زیرا این باکتری با یونجه که یکی از گیاهان علوفهای مهم و منبع تغذیه دامها ست رابطه همزیستی تثبیت کنندگی نیتروژن مولکولی هوا را دارد . بیش از ۶۰۰ هزار هکتار از مزارع ایران زیر کشت یونجه میباشند . در این تحقیق ۵ جدایه از باکتری Sinorhizobium meliloti بومی خاکهای مناطق مختلف
ایران از نظر توالی ۱۶srRNA مورد بررسی قرار گرفتند . برای این منظور با توجه به دشواری استخراج DNA از ریزوبیوم با استفاده از روش فنل کلروفرم اصلاح شده ) Agrawal و همکاران، (۲۰۰۶ از پنج جدایه DNA ژنومی استخراج شد ( شکل DNA (.1 ژنومی با استفاده از PCR و پرایمرهای fD1 و Weisburg ) rD1 و همکاران، (۱۹۹۱ از نظر تکثیر توالی ۱۶ srRNA مورد بررسی قرار گرفتند . شرایط PCR برای جدایههای مختلف در جدول ۱ آمده است . واکنشها در حجم ۲۵ میکرولیترحاوی ۷۰ mmol/l بافر ۲/۵ mmol/L ,PCR از MgCl2 ، ۲۰۰ mmol/L از هر ۱ µmol/L ، dNTPsاز هر پرایمر، حدود۳۰ نانوگرم ازDNAو ۱/۵ واحد taq DNA پلیمراز در ۳۰سیکل انجامشد .