سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عرفان گوهریان – دانشجوی کارشناسی عمران , دانشگاه فردوسی مشهد
حسن رستگار مقدم – دانشجوی کارشناسی عمران , دانشگاه فردوسی مشهد
میلاد خاتمی راد – دانشجوی کارشناسی عمرا ن, دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

برای مسئله مسیریابی سیلابی بسیاری ازرودخانه ها مقاطع مرکب دارند و مقادیر زبری درکانال اصلی و پهنه های سیلابی بطور چشمگیری با یکدیگر فرق دارند .دراین مطالعه مسئله برعکس محاسبه ضریب زبری (n مانینگ )برای کانالهای مرکب گسترش یافت .رسانش بخشهای مرکب با استفاده ازیک متد مقطع تقسیم شده محاسبه شده است که درآن برای هرعمق رسانش برابر مجموع رسانشهای کانال اصلی و پهنه سیلابی است .مقادیرزبری درکانال اصلی وپهنه های سیلابی بعنوان دوپارامتر مختلف با استفاده ازیک متد بهینه کردن اتوماتیک شناخته می شود . نویسندگان طرح چهارنقطه ای مشهور Preissmann را برای حل کردن معادلات Saint-venant پذیرفته اند .فرایند بهینه سازی شامل به حداقل رساندن مربع خطاهای موجود درمقادیر مشاهده شده می باشد و نیزشبیه سازی آنها با استفاده ازالگوریتم Powell می باشد مدل برای رودخانه Duong درکشورویتنام مورد استفاده قرارگرفت که ضریب زبری کانال اصلی و پهنه های سیلابی به صورت مقادیر ثابت مختلف مانند توابع مرحله چند جمله ای ارائه شده اند .چندین رویداد سیلاب مورد بررسی قرارگرفته اند .نتایج کاربرد پذیری این مدل را برای رودخانه های طبیعی نشان می دهد .