سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صادق سلیمان پور – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
رضا صفابخش – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

چکیده:

در هنگام طراح ی هواپیماهای بدون سرنش ین، لازم است که مساله بروز اشکالات فن ی در هوا پیما مدنظر قرار گرفته و س یستمهای پا یان پرواز به شکل ی ته یه شود که فرود اضطراری هوا پیما موجب آس یبهای جا نی ی ا ما لی نشود . مساله فرود اضطراری، یکی از موضوعات جدید تحقیقاتی برای سیستم های ناوبری هوائی و بطور خاص هو اپیماهای بدون سرنشین می باشد. در این مقاله سیستمی ارائه می شود که بوسیله آن هواپیماهای بدون سرنشین قادر خواهند بود که در صورت نیاز به فرود اضطراری یک زمین صاف و بدون مانع را برای فرود انتخاب کرده و بصورت آرام و هدفمند فرود بیایند. استفاده از این راه حل، در هواپیماها و گلایدرها نیز امکان پذیر بوده و بوسیله آن خلبان سریعتر می تواند محل مناسبی برای فرود اضطراری پیدا کند. راه حل ارائه شده قادر است که با دق تی قابل قبول با توجه به ارتفاع فعل ی هوا پیما و اندازه باند مورد نی از بر ای هوا پیما، زمینهای مناسب فرود را با استفاده از قوا نین مورفولوژ یکی در بینائی ماشین یافته و معرفی کند